Ekonomi

Nükleer silah imal edene 30 yıl hapis

TBMM’den geçen tertemiz yeralti maden kanununa göre nükleer silah üreten kişilere 30 sene mapus cezası verilecek.

Nükleer silah veyahut nükleer veyahut radyolojik patlayıcı aygıt imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan, kullanan veyahut kullanımını yaygınlaştıran kişilere 25 seneden 30 seneye civarindan mapus cezası verilecek. Nükleer tesis, ışınım tesisi veyahut radyoaktif atık tesisini olabilitesi çok tek lisansa sahip olmaksızın işletenler dört seneden 8 seneye civarindan hapisle ve 5 bin vakit adli kazanç cezası ile cezalandırılacak.

DAĞITIM İZİNLERİ 99 YILA ÇIKABİLECEK

Enerji üretim, iletim, dağıtım tesislerine ait izinler, istek edilmesi seklinde nihayet ödenen arazi destur bedeli, Vergi Usul yasasi uyarınca için tekrar değerleme oranında arttırılmak suretiyle 99 seneye civarindan uzatılacak. Nükleer silah veyahut nükleer veyahut radyolojik patlayıcı aygıt imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan, kullanan veyahut kullanımını yaygınlaştıran kişilere 25 seneden 30 seneye civarindan mapus cezası verilecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, doğal Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda onay edilen yeralti maden yasasi ile Bir takım kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde farklık Yapılmasına değin kanun Teklifi’ne göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı imalat tesisi kurmak emeliyle alınan lisanslar kapsamındaki tesisler amaciyla lisanslarında için sahaların dışına çıkılmaması ve TEİAŞ veyahut alakalı dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün müspet olması seklinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlara destur verilecek.

Birden çok kaynaklı akım imalat tesisleri ile imalat faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin ön lisans ve lisanslarının verilmesi, tadili, sona erdirilmesi, iptali, süreleri, süre uzatımı, yenilenmesi ve lisans kapsamındaki dogruluk ve yükümlülüklerin askıya alınması ile bu tüzel kişilerin piyasa faaliyetlerine ait usul ve esaslar, Enerji Piyasası düzen etme Kurumunun çıkaracağı yönetmelikle düzenlenecek.

MİLLİ PARK İÇİN 60 GÜN

Orman yasasi kapsamındaki hükümet ormanları ile ulusal Parklar yasasi kapsamındaki alanlarda yapılacak olan, enerji iletim/dağıtım tesislerinin güvenlik alanları içinde var olan sahalar ile bu tesislerin yapımı, bakımı, onarımı ve ulaşımı amaciyla İhtiyaç duyulan var olan alanların alakalı mevzuata göre alınması koşul olan destur ve işlemleri, müracaat tarihinden itibaren, alakalı kuruluş ve kuruluşlar tarafından 60 vakit içinde sonuçlandırılacak. Alınması koşul olan arazi destur bedeli, başkaca tek indirim yoksa yüzde 50 indirimli uygulanacak.

49 senelik kati destur süresi sonunda, yükümlülüklerinin tamamını adina getirmiş, taahhüt senetlerine uygunluk sağlamış, enerji üretim, iletim ve dağıtım tesislerine ait destur ve işlemleri, istek edilmesi seklinde nihayet ödenen arazi destur bedeli, Vergi Usul yasasi uyarınca için tekrar değerleme oranında arttırılmak suretiyle 99 seneye civarindan uzatılacak.

1 ocakta 2018’den evvel orman vasfındaki sahalarda tesis edilmesine rağmen, orman destur işlemleri tamamlanmamış var olan enerji üretim, iletim, dağıtım tesisleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana tek sene içinde alakalı mevzuat hükümleri kapsamında müracaat tarihindeki bütün bedeller ödenerek izinli vaziyete getirilecek. Bu desturlar amaciyla geçmiş senelere ait rastgele tek bedel alınmayacak.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi veyahut bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına, Özelleştirme Uygulamaları ile alakalı kanun kapsamında oluşturulacak halk imalat şirketleri ve bunlara ait imalat tesisleri ile bunlardan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden evvel ve ardindan özelleştirilenler amaciyla olabilitesi çok olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna baz alinarak yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından İhtiyaç duyulan izinlerin bitirmesi emeliyle 31 Aralık 2019’a civarindan süre verilecek. Bu kapsamda, tek Haziran 2019 itibarıyla yapım sözleşmesini imzalamış olanlar ile atık döküm sahalarına ait iş termin planı komisyonca onaylanan işletmelere ise 31 Aralık 2021’e civarindan süre verilecek.

NÜKLEER DÜZENLEME YAPILDI

Nükleer düzen etme Kurumunun Örgüt ve Görevleri ile Bir takım Kanunlarda farklık Yapılması ile alakalı kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yetkilendirilen tüzel kişiler, tesisi oluşturan yapı, sistem ve bileşenlerin inşa, imalat ve montaj süreçleri ile alan araştırmalarının denetimine baz alinarak olarak, Nükleer düzen etme müessesesi tarafından yetkilendirilen hususi haklar tüzel kişilerinden müessesenin belirlediği usul ve esaslar kapsamında Ayrı olarak denetim hizmeti alacak.

Teklifle, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ait karar hükümleri ve yönetimsel yaptırımlar da düzenlendi. bunun için göre, nükleer tesis, ışınım tesisi veyahut radyoaktif atık tesisini olabilitesi çok lisansı olmadan işletenler dört seneden 8 seneye civarindan mapus ve 5 bin vakit adli kazanç cezasıyla, ışınım uygulamalarını olabilitesi çok lisansa sahip olmadan yürütenler tek seneden dört seneye civarindan mapus ve bin vakit adli kazanç cezasıyla, Nükleer düzen etme Kurumundan destur alınması koşul olan faaliyetleri olabilitesi çok müsaadeye sahip olmaksızın yürütenler iki seneden 5 seneye civarindan mapus ve üç bin vakit adli kazanç cezası ile cezalandırılacak.

Faaliyete ait yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yürütüldüğü yeri veyahut tesisi, nükleer maddeyi, radyoaktif kaynağı veyahut radyoaktif atığı sahipsiz kalacak şekilde terk edenlere ise üç seneden 8 seneye civarindan mapus ve 5 bin vakit adli kazanç cezası uygulanacak. Enerji Verimliliği yasasi kapsamında şirketlere tanınan görev süresi üç seneden 5 seneye çıkarılacak.

Ayrıca verimlilik artırıcı proje destekleri amaciyla için tek milyon Lira tutarındaki proje bedeli limiti, Cumhurbaşkanınca en çok 5 katına kadar, yüzde 20 olarak için destek oranı ise Cumhurbaşkanı tarafından en çok iki katına civarindan artırılabilecek.

NÜKLEER MADDE ZİMMETİNE GEÇİRMEYE HAPİS

Nükleer madde, radyoaktif kaynak ve radyoaktif atıkları; zimmet, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık suçları veyahut başka tek hukuka ters davranış ile elde eden kişilere, eylem dahada ağır tek cezayı gerektiren ayrı tek hatali teşkil etmediği halde 5 seneden 15 seneye civarindan mapus ve 10 bin vakit adli kazanç cezası verilecek.

Nükleer madde, radyoaktif kaynak veyahut radyoaktif atıkların kaybolmasına, çalınmasına veyahut yetkisiz kişilerin eline geçmesine ihmal göstererek veyahut dikkat ve itina yükümlülüğüne ters olarak neden var olan kişiler, iki seneden 5 seneye civarindan hapisle cezalandırılacak.

İstisnai haller dışında radyoaktif atıklar veyahut kullanılmış yakıtları T.C. hudutları içerisine sokan kişilere, 5 seneden 10 seneye civarindan mapus ve 5 bin vakit adli kazanç cezası uygulanacak.

NÜKLEER TESİSE SABOTAJA 15 YILA civarindan HAPİS

Nükleer tesisler, ışınım tesisleri, radyoaktif atık tesisleri ile nükleer madde, radyoaktif kaynak veyahut radyoaktif atıklara ve bunlara ait yazılımlara karşı yetkisiz müdahalede bulunan, sabote eden, saldıran veyahut zarar veren kişilere, 5 seneden 15 seneye civarindan mapus ve 10 bin vakit adli kazanç cezası verilecek.

Nükleer tesis, ışınım tesisi veyahut radyoaktif atık tesisini cebir veyahut tehdit kullanarak veyahut hukuka ters başka tek davranışla ele geçiren, zapteden veyahut denetimi altına alan kişiler, 12 seneden 20 seneye civarindan hapisle cezalandırılacak.

Nükleer silah veyahut nükleer veyahut radyolojik patlayıcı aygıt imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan, kullanan veyahut kullanımını yaygınlaştıran kişilere, 25 seneden 30 seneye civarindan mapus cezası uygulanacak.

Nükleer düzen etme Kurumu, tek nükleer tesisin olabilitesi çok lisans olmaksızın işletilmesi durumunda, tesisin niteliği yönetmelikle belirlenmek suretiyle tek milyon 500 bin ila 75 milyon lira, radyoaktif atık tesisleri ve ışınım tesislerinin olabilitesi çok tek lisansa sahip olmaksızın işletilmesi vaziyetinde 750 bin ila 7 milyon 500 bin lira, ışınım uygulamalarının olabilitesi çok tek lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi vaziyetinde 15 bin ila 150 bin Lira karar verebilecek.

İzin veyahut onay alınması koşul olan faaliyetlerden tesislere ait olanların destur veyahut onay alınmaksızın yürütülmesi vaziyetinde 75-350 bin lira, görev dokümanı alınması koşul olan faaliyetlerin görev dokümanı alınmaksızın yürütülmesi seklinde 2-75 bin Lira karar uygulanacak.

Nükleer tesislere ait ikincil mevzuat veyahut görev koşullarına, Nükleer düzen etme müessesesi kararlarına ve talimatlarına ters devinim edildiğinin saptanması veyahut sınırlarının aşılması seklinde 150 bin ila tek milyon 500 bin lira, radyoaktif atık tesisleri ve ışınım tesislerine ait ikincil mevzuat veyahut görev koşullarına, kuruluş kararlarına ve talimatlarına ters devinim edildiğinin saptanması veyahut sınırlarının aşılması seklinde 75-350 bin lira, başka faaliyetlere ait ikincil mevzuat veyahut görev koşullarına, kuruluş kararlarına ve talimatlarına ters devinim edildiğinin saptanması veyahut sınırlarının aşılması seklinde 2-15 bin Lira karar verilecek.

Yetkilendirme başvuruları veyahut yetkilendirme sonrasında yetkilendirilen kişi tarafından Nükleer düzen etme Kurumuna gerçeğe ters belge sunulması veyahut yanıltıcı bilgi verilmesi veyahut yetkilendirme yapılmasını etkileyecek görev koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, karar hükümleri saklı kalmak kaydıyla, nükleer tesisler amaciyla yetkilendirilen kişiye tek milyon 500 bin ila 75 milyon lira, radyoaktif atık tesisleri ve ışınım tesisleri amaciyla 750 bin ila 7 milyon 500 bin lira, başka faaliyetler amaciyla 15-150 bin Lira karar uygulanacak.

Aykırılıkların verilen süre içinde giderilmemesi seklinde yönetimsel kazanç cezaları, her defasında tek evvelki cezanın iki katı meblağında uygulanacak. hakikat dışı belgenin, yanıltıcı bilginin veyahut görev koşullarındaki değişikliğin yetkilendirmeye esas teşkil etmesi ve düzeltilmesinin mümkün olmadığının tespiti seklinde ise yönetimsel kazanç cezasına ekstradan görev askıya alınacak, kısıtlanacak veyahut iptal edilecek. İdari kazanç cezalarına karşı 30 vakit içinde yönetim mahkemelerinde dava açılabilecek. İdari kazanç cezası uygulanmasını gerektirir fiillerin 5 sene içinde tekrarı halinde, her tek eylem amaciyla yönetimsel kazanç cezası tek kat arttırılarak uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı içinde nükleer santral işletenler ile nükleer santral dışındaki tesis ve uygulamalarda radyoaktif atık üreten kişiler, belirlenecek tutarda radyoaktif atık idaresi ve işletmeden çıkarma hususi hesaplarına ayrı ayrı tediye yapacak. Özel hesaplar yerine tahsil edilen gelirler, emeli dışında kullanılamayacak.

AA

Tüm nihayet dakika haberleri amaciyla tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir